Tuesday, 18/05/2021 - 00:23|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Nhân Nghĩa
Họ và tên Nguyễn Nhân Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Email nghiatb2@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
- Môn giảng dạy: Tin học
- Phụ trách:
- Đảng viên: