Thursday, 09/07/2020 - 19:18|
Học sáng tạo, trải nghiệm - Sống trách nhiệm, yêu thương!
Thông báo: Về việc học sinh trở lại trường & Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04/5/2020

Thông báo: Về việc học sinh trở lại trường & Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04/5/2020

Thực hiện Công văn số 193 /UBND-THVX  ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại, trong đó căn cứ theo mục 1 của Công văn này thì học sinh khối 10, 11 sẽ đi học trở lại từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 (trước đó, học sinh khối 12 ...
Thông báo: Về việc học sinh khối 12 trở lại trường

Thông báo: Về việc học sinh khối 12 trở lại trường

Thực hiện Công văn số 185 /UBND-THVX  ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch Covid-19, trong đó căn cứ theo mục 3 của Công văn này thì học sinh, học viên khối 9, khối 12 đi học trở lại kể từ ngày 27 ...