Saturday, 26/09/2020 - 23:13|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Thông báo: Về việc học sinh trở lại trường & Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04/5/2020

Thông báo: Về việc học sinh trở lại trường & Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04/5/2020

Thực hiện Công văn số 193 /UBND-THVX  ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại, trong đó căn cứ theo mục 1 của Công văn này thì học sinh khối 10, 11 sẽ đi học trở lại từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 (trước đó, học sinh khối 12 ...