Chủ nhật, 03/12/2023 - 07:09|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!

Tên thủ tục hành chính: Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông a Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 03/06/2021 3527 lượt xem
Mô tả:

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CẤP TỈNH

LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

a Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính

TT

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

Ghi chú

Bước 1

- Nộp hồ sơ:

+ Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.

+ Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

+ Việc phúc khảo tiến hành theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành

+ Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành.

Trong thời hạn theo quy định trong

 • Trực tiếp tại điểm tiếp nhận nơi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT hoặc tại cơ sở giáo dục;
 • Hoặc qua Bưu điện.

Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc trong thời gian theo quy định hằng năm của Bộ GDĐT

 

TT

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

Ghi chú

 

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

 

 

 

Bước 2

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ thủ tục hành chính

Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

 1. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
 2. Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;
 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; đồng thời, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình.

Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc (không để quá 3 giờ làm việc) hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

Không quá 1/2 ngày kể từ ngày phát sinh hồ sơ trực tuyến

 

Bước 3

Giải quyết thủ tục hành chính

Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ thủ tục hành chính từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả công chức, viên chức

 

 

TT

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

Ghi chú

 

 

xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

 

 

1. Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận TN&TKQ)

 

 

2. Giải quyết hồ sơ (cơ quan/bộ phận chuyên môn), trong đó:

 

 

- Trường hợp thủ tục hành chính không quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, có liên quan, cán bộ, công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định; cập nhật thông tin vào Phần mềm một cửa điện tử; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

 

+ Chuyên viên

+ Lãnh đạo phòng/bộ phận

+ Lãnh đạo đơn vị:

+ Văn thư đơn vị:

 

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

(Kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi trả cho tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đầy đủ theo quy định mà cơ quan có thẩm quyền trả cho tổ chức, cá nhân sau khi giải quyết xong thủ tục hành chính)

 • Công chức tiếp nhận và trả kết quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử thực hiện như sau:
 • Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép đối với hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy định.
 • Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và yêu cầu người

V giờ

 

TT

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

Ghi chú

 

 

đến nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao kết quả.

 • Trường hợp nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. (đăng ký theo hướng dẫn của Bưu điện) (nếu có)
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm KSTTHC và Phục vụ HCC, khi đi mang theo hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến. (nếu có)
 • Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc.

 

 

b. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ :

Đơn phúc khảo của thí sinh.

- Số lượng hồ sơ: 01

c. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Mọi thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

d. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Hội đồng thi; Ban Phúc khảo; Ban Thư ký Hội đồng thi; Đơn vị đăng ký dự thi.

đ. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả phúc khảo của thí sinh.

e. Phí, lệ phí: Không

g.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành

k. Lưu hồ sơ (ISO):

Thành phần hồ sơ lưu

Bộ phận lưu trữ

Thời gian lưu

 • Như mục b;
 • Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời của đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, điều kiện.
 • Hồ sơ thẩm định (nếu có)
 • Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có)

Cơ quan chuyên môn (Phòng/Bộ phận chuyên môn)

Từ 03 năm, sau đó chuyển hồ sơ đến kho lưu trữ của đơn vị (hoặc lưu trữ tỉnh, huyện)

Các biểu mẫu theo          Khoản 1, Điều 9, Thông tư số

01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả