TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU
THÀNH TÍCH GIÁO DỤC HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA
 
5. Năm học 2015 - 2016: (chưa tính đội tuyển quốc gia được thưởng giải cấp tỉnh)
 CẤP TỈNHCẤP KHU VỰCCẤP QUỐC GIA 
Môn họcNhấtNhìBaKKVàngBạcĐồngNhấtNhìBaKKCộng
Toán223222   1 14
 342  2    11
Hóa2353 2     15
Sinh  27 13  1 14
Tin 1 1      13
Văn1374 4   1121
Sử 1 1       2
Địa1 1 1 3    6
Tiếng Anh17104 22    26
Tổng cộng:720322431110  42113

 
4. Năm học 2014 - 2015:(chưa tính đội tuyển quốc gia được thưởng giải cấp tỉnh)
 CẤP TỈNHCẤP KHU VỰCCẤP QUỐC GIA 
Môn họcNhấtNhìBaKKVàngBạcĐồngNhấtNhìBaKKCộng
Toán 54111    214
 542 1     12
Hóa245   2  1 14
Sinh 453 11   115
Tin  31 1   1 6
Văn142111   1 11
Sử  11 1     3
Địa  24  2    8
Tiếng Anh 442  2    12
Tổng cộng:3263015267  3395

3. Năm học 2013 - 2014:
 CẤP TỈNHCẤP KHU VỰCCẤP QUỐC GIA 
Môn họcNhấtNhìBaKKVàngBạcĐồngNhấtNhìBaKKCộng
Toán1354222  1 20
 146 13    15
Hóa134133     15
Sinh  310 32  1 19
Tin 1211 2   18
Văn138413    121
Sử  31 22    8
Địa 116 32   114
Tiếng Anh1254 1     13
Tổng cộng:414353771813  23133

2. Năm học 2012 - 2013:
 CẤP TỈNHCẤP KHU VỰCCẤP QUỐC GIA 
Môn họcNhấtNhìBaKKVàngBạcĐồngNhấtNhìBaKKCộng
Toán22324     215
  16  2    9
Hóa2222 11    10
Sinh   4112    8
Tin  2        2
Văn212222   2 13
Sử 42 121   111
Địa12213 2   112
Tiếng Anh165        12
Tổng cộng:81719171168  2492

1. Năm học 2011 - 2012:
 CẤP TỈNHCẤP KHU VỰCCẤP QUỐC GIA 
Môn họcNhấtNhìBaKKVàngBạcĐồngNhấtNhìBaKKCộng
Toán1234  1   112
12 3       6
Hóa1153  1    11
Sinh 124 2     9
Tin  12       3
Văn1 631    1 12
Sử1 1   1    3
Địa 131 2     7
Tiếng Anh 46        10
Tổng cộng:5112720143  1173